RedMed ™ - Specjalistyczne sklepy medyczne, analizatory krzepliwości krwi, kwasu moczowego, profilu lipidowego
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin ważny do dnia 14.03.15r.
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...
Waluta
Ankieta

Apteka, w której powinny być dostępne nasze produkty. np. paski do INR. Start 15.10.2022


Opinia o produkcie
Wypróbowałem to urządzenie już jakiś czas i moim zdaniem jest warte polecenia. Dokładność wyników jest zaskakująco dobra jak na test z krwi z palca. Obsługa…
Ocena produktu 5/5
Kontakt
Systemy płatności
 • PayPal
 • iMoje

Regulamin ważny do dnia 14.03.15r.Regulamin Sklepu Internetowego www.RedMed.pl firmy
Red Med Poland Sp. z o.o od dnia 24-12-2014 do 14-03-2015

Regulamin ważny od dnia 14 Marca 2015 r.


Art. 1 Postanowienia wstępne
Sklep Internetowy www.RedMed.pl firmy Red Med Poland Sp. z o.o. dostępny jest pod adresem https://www.redmed.pl i prowadzony jest przez Red Med Poland Sp. z o.o.  z siedzibą w Chorzowie przy ul. 3 Maja 130, 41-500 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400891, NIP 627-273-06-03, REGON 242786540 oraz kapitale zakładowym 5.000,00 PLN.

Infolinia: 801 011 041,
tel.: 32 720 62 10 - centrum obsługi klienta
tel.: 32 720 62 15 - serwis
Adres email do bezpośredniego kontaktu: kontakt
 
Art. 2 Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:
 1. Red Med Poland Sp. z o.o. – Red Med Poland Sp. z o.o. ul. 3 Maja 130, 41-500 Chorzów
 2. Sklep Internetowy – Sklep internetowy Red Med Poland Sp. z o.o. dostępny pod adresem https://www.redmed.pl, prowadzony przez firmę Red Med Poland Sp. z o.o.
 3. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 5 Regulaminu
 5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Red Med Poland Sp. z o.o. Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Red Med Poland Sp. z o.o.
 7. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem Obsługi Klienta (telefonicznie)
 8. Produkt  - usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Red Med Poland Sp. z o.o. lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują, będący w ofercie Sklepu Internetowego
 9. Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia
 10. Obsługa Klienta – jednostka organizacyjna Red Med Poland Sp. z o.o. zajmująca się obsługą zgłoszeń i zamówień Klientów, jak również związanych z nimi
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 
Art. 3 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Red Med Poland Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 
Art. 4 Ceny i płatności
 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
 • przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu Zamówienia.
 • za pośrednictwem www.payu.pl - elektroniczne płatności w Internecie
 • za pobraniem Kurier DPD, Poczta Polska.
 • za pośrednictwem www.paypal.pl - elektroniczne płatności w Internecie
 1. Termin płatności wynosi  do 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma.
 2. Red Med Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 3. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Red Med Poland Sp. z o.o.
 4. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.
 5. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
 6. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania informacji korzystając z formularza kontaktowego pod adresem http://www.redmed.pl/kontakt-f-1.html lub adresu email: kontakt
Art. 5 Realizacja złożonych zamówień
 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym Red Med Poland Sp. z o.o.
 2. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.
 3. Zamówione Produkty są dostarczane z w formie wybranej podczas składania zamówienia.
 4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 5. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po  dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu ( Formularz przykładowy odstąpienia od umowy ).
Art. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki
 1. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.
 2. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.
 3. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie lub jej ubytek, Klient powinien w monecie doręczenia, spisać protokół uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki, oraz skontaktować się Red Med Poland Sp. z o.o. w celu uzyskania dalszych informacji.
 4. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu.
Art. 7 Czas realizacji zamówienia
 1. Czas dostarczenia przesyłki przez:
  1. Pocztę Polską - (na terenie Polski) wynosi od 2 do 7 dni. W sytuacji kiedy listonosz nie zastanie adresata - pozostawi awizo, paczka będzie do odebrania we wskazanym Urzędzie Pocztowym.
  2. Kuriera - (na terenie Polski) 24 godziny w dni robocze dla  95% przypadków. Proszę doliczyć czas realizacji zamówienia . W sytuacji kiedy kurier nie zastanie adresata - pozostawi awizo z prośbą o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych.
 2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
Art. 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia /odstąpienia od umowy:
  1. jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia nie opłaci złożonego zamówienia
  2. w przypadku Klienta będącego konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres  Red Med Poland Sp. z o.o. ul. 3 Maja 130/1A, 41-500 Chorzów.
 2. Zwrot odbywa się na koszt Klienta i jest możliwy, jeżeli Produkt nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.
 3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi w taki sam sposób w jaki otrzymaliśmy płatność od Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 
 4. Red Med Poland Sp. z o.o. ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta
  2. w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany, przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Art. 8 Gwarancja na zamówione Produkty
 1. Red Med Poland Sp. z o.o. udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest:
  1. na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą z wyłączeniem sytuacji, w których przedsiębiorstwo dokonuje zakupu w celu dalszej odsprzedaży, i posiada stosową podpisaną umowę z Red Med Poland Sp. z o.o.
  2. na okres określony w karcie gwarancyjnej oraz w opisie produktu w przypadku Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.
 3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Art. 9 Regulaminu.
Art. 9 Procedura reklamacji
 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu: 801 011 041 lub 32 720 62 15
  2. samodzielnie korzystając z odpowiedniego programu serwisowego na stronie internetowej: www.reklamacje.redmed.pl formularz można wypełnić po zalogowaniu się do systemu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia.
 3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
  1. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta
  2. tytuł lub przedmiot reklamacji
  3. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragony lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia
  4. roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty
  5. kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);
 4. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Obsługa Klienta informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez  Obsługę Klienta  lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Obsługę Klienta o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Obsługę Klienta do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  1. napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie
  2. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);
  3. uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji
  4. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
 11. Gwarancji nie podlegają:
  1. poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu
  2. przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność
  3. wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).
 12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.
Art. 11 Ochrona danych osobowych
 1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Red Med Poland Sp. z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.
Art. 12 Zmiany Regulaminu
 1. Red Med Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie redmed.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Art. 13 Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 r.

Regulamin ważny od dnia 14 Marca 2015 r.

Przejdź do strony głównej

Zobacz nasze nowości

Super hit

Copyright © 1999 – 2023 Red Med Poland Sp. z o.o.
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu